Hledat
  Hledat...
  Nenalezeny žádné produkty.
  Porovnat
  Menu
  Všeobecné podmínky poskytování Služeb

  I. Základní pojmy

  Níže uvedené výrazy mají ve Smlouvě a/nebo Všeobecných podmínkáchtento význam:

  1. „NAM SECURITY GATEWAY“ nebo „NSG“– poplachový přenosový systém Poskytovatele, kterým se přenášejí datasouvisející se službami.
  2. „Technologické centrum NAM“ – komunikačnícentrum ve správě Poskytovatele zajištující příjem zpráv ze střežených objektů,jejich zpracování a přenos poplachových stavů a jiných dat do DPPC pomocí služeb.
  3. „DPPC“ – dohledovéa poplachové přijímací centrum (původně PCO) Uživatele.
  4. „Systém řízení poplachů“ – monitorovacísoftware, který umožňuje zobrazení stavů zaslaných z definovaných objektůUživatele.
  5. „Webová stránka“ – webová stránka Poskytovatele na adresewww.namtechnology.cz/Komunikační smlouva, kde jsou popsány služby a uvedeny cenyslužeb a Všeobecné podmínky.
  6. „služby“ – obsahují Základní služby a Objektovéslužby poskytované Poskytovatelem Uživateli specifikované ve Smlouvě a na Webovéstránce.
  7. „Základní služba“ – služba, která zajišťujezabezpečené napojení DPPC na Technologické centrum NAM.
  8. NSG receiver“ – hardwarovýkomunikační modul umístěný na DPPC sloužící k přijímání a posílání dat ake komunikaci s Technologickým centrem NAM a jejich přenosu do Systému řízenípoplachů Uživatele.
  9. „Objektová služba“ – služba umožňující napojení střeženého objektu na Technologickécentrum NAM. Specifikace každé Objektové služby popisuje potřebný hardwarea/nebo software (např. Bezpečnostní SIM karta, Služba pevného připojení atd.)sloužící k poskytování Objektové služby.
  10.  „Bezpečnostní SIM karta“ – datová SIM karta ve správě Poskytovatele zabezpečená privátnímAPN.
  11.  „Služba pevného připojení“ – služba ve správě Poskytovatele, která umožňujepřipojení střeženého objektu k Technologickému centru NAM prostřednictvímpevného připojení k síti Internet. Službu pevnéhopřipojení je zakázáno používat k jiným účelům než k využíváníObjektové služby, či s ní jakkoli manipulovat v rozporu s jejímúčelem a určením.
  12.  „Aktivace Objektové služby“ - zavedení Objektové služby do NSG v Technologickém centru NAM.
  13.  „Komunikátor pro Objektovéslužby“ – hardwarové komunikační zařízení sloužící propřenos dat ze střežených objektů do DPPC.
  14.  „Zúčtovací období“ -je kalendářní měsíc,tj. začíná prvním dnem a končí posledním dnem příslušnéhokalendářního měsíce.

  II. Objednání Služeb

  1. Specifikacejednotlivých služeb je uvedena ve Smlouvě a na Webových stránkách.
  2. Osoby oprávněnék objednávání služeb jsou specifikovány v Příloze č. 2 Smlouvy. Odjiných osob a z jiných kontaktních spojení není Poskytovatel povinenpřijmout objednávku.
  3. Osoby oprávněnék objednávání služeb musí mít zřízen na Webové stránce uživatelský účet (Poskytovatelempotvrzená registrace na Webové stránce). Pro objednávky učiněné prostřednictvímWebové stránky platí ve věcech, které nejsou upraveny Smlouvou, obchodnípodmínky internetového obchodu uveřejněné na Webové stránce.
  4. Osoby oprávněné k objednání služeb mohou objednat službu prostřednictvíWebové stránky, telefonicky nebo prostřednictvím e-mailové adresy: info@nam.cz. Objednávky učiněnéjiným způsobem není Poskytovatel povinen přijmout.
  5. Potvrzením objednávkyPoskytovatelem Uživatel uzavírá s Poskytovatelem smlouvu o poskytování služeb,která se řídí, není-li v přijaté objednávce dohodnuto jinak, touto Smlouvouvčetně Všeobecných podmínek a Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli cenyslužeb uvedený na Webové stránce.

  III. Bezpečnostní SIM karta

  1. Dodání Bezpečnostní SIM karty Uživateli bude realizovánoprostřednictvím zasílatelské služby na náklady Uživatele.
  2. Bezpečnostní SIM karta může být dodávána jako součást Komunikátorunebo samostatně.
  3. Bezpečnostní SIM karta je Uživateli pronajata/vypůjčena (dle typuslužby) a určena pouze a výhradně k využívání dané služby. BezpečnostníSIM kartu je zakázáno používat k jiným účelům než k využívání služby,či s ní jakkoli manipulovat v rozporu s jejím účelem a určením.

  IV. Začátek poskytování Služeb

  1. Poskytování služby začíná dnemaktivace služby v Technologickém centru NAM.
  2. Na Webové stránce je ukaždé Objektové služby definován začátek poskytování služby.

  V. Zúčtovací období

  1. Zúčtovacím obdobím je kalendářní měsíc tj. začíná prvním dnem a končíposledním dnem příslušného kalendářního měsíce.
  2. První Zúčtovací období začíná prvním dnem následujícího měsíce odedne aktivace služby v Technologickém centru NAM a končí posledním dnempříslušného kalendářního měsíce.

  VI. Cena poskytovaných služeb ajejí vyúčtování

  1. Ceny služeb a jiné poplatky jsou sjednányve Smlouvě nebo jsou uveřejněny na Webové stránce a stávají se součástí každé přijatéobjednávky na příslušnou službu.
  2. V případě cen stanovenýchpaušální sazbou je Uživatel povinen zaplatit cenu služby za dané Zúčtovacíobdobí i v případě, že službu v daném Zúčtovacím období nevyužíval. V případě,že Zúčtovací období bylo kratší než kalendářní měsíc, ceny stanovené paušálnísazbou se neupravují a Uživatel je povinen uhradit paušální poplatek za celýkalendářní měsíc.
  3. Vyúčtování se provede tak, žePoskytovatel zašle Uživateli po skončení Zúčtovacího období fakturu, která budemít náležitosti daňového dokladu ve smyslu příslušných zákonných ustanovení abude též obsahovat ceny za služby poskytnuté v daném Zúčtovacím období v členěnídle počtu a druhu. Počet služeb poskytnutých v daném Zúčtovacím období je rovenpočtu služeb registrovaných Poskytovatelem pod účtem Uživatele v Technologickémcentru NAM. Soupis Poskytovatelem registrovaných služeb bude součástívyúčtování daného Zúčtovacího období.
  4. Faktury a jiná vyúčtování jsousplatná do 14 dnů ode dne jejich odeslání Uživateli.
  5. Reklamaci na vyúčtování ceny jeUživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců odedne doručení vyúčtování. Podání reklamace nemá odkladný účinek ve vztahu kzaplacení.
  6. V případě prodlení s placením jeUživatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,025% z dlužnéčástky za každý den prodlení.
  7. Poskytovatel je oprávněn upravit ceny služeb a poplatky každoročně(přičemž pro vyloučení pochybností, pokud Poskytovatel svého práva v některémroce nevyužije, může tuto úpravu provést i v některém z následujících lettrvání smlouvy) vždy nejvýše o částku odpovídající míře inflace/deflace v Českérepublice za předcházející kalendářní rok odpovídající změně průměrného ročníhoindexu spotřebitelských cen dle údajů zveřejněných Českým statistickým úřadem.
  8. O úpravě cen apoplatků bude Uživatel informován zasláním e-mailu na kontakt pro obchodní sdělení14 dnů před zahájením Zúčtovacího období, ve kterém bude nová cena/poplatekuplatněna.

  VII. Povinnosti Uživatele

  Uživatel je povinen:

  1. Řádně pečovat na svůj náklad o hardware k poskytování služeb.
  2. Dojde-li ke zcizení, ztrátě, zneužití, zničení či poškození hardware,je Uživatel povinen nahradit Poskytovateli vzniklé škody.
  3. Neprodleně informovat Poskytovatele o zneužití, zcizení, ztrátě,zničení či poškození hardware k poskytování služeb (např. NSG receiver,modem a Bezpečnostní SIM karty atd.) nakontaktní telefonní číslo, které je uvedeno na internetových stránkáchPoskytovatele – www.nam.cz.
  4. Umožnit Poskytovateli přístup k hardware k poskytování služeb,který se nachází v prostorách Uživatele či třetích osob, které jsou vesmluvním vztahu s Uživatelem.
  5. Umožnit Poskytovateli přístup k technickým zařízením asystémům Uživatele v souvislosti s odstraňováním poruchy.
  6. Zachovávat mlčenlivost o veškerých skutečnostech týkajících sePoskytovatele, smluvního vztahu založeného Smlouvou či poskytování služeb.
  7. Zdržet se a zabránit užívání služeb či hardware k jiným účelům nežk užívání sjednaných služeb.

  VIII. Kvalita služeb

  1. Poskytovatel je povinen poskytovat Uživateli služby tak, abyjejich kvalita splňovala požadavky na dané technologie. Vzhledem k technologickýmmožnostem a omezením však Poskytovatel nemůže 100% zaručit bezchybnost anepřerušenost poskytování služeb. V případě, že Poskytovatel zjistí závaduv poskytování služeb, je povinen učinit opatření, aby nastoupil k odstraněníporuchy v nejkratší době.
  2. V případě poruchy Technologického centra NAM Poskytovatelzačne s opravou ihned od nahlášení nebo zjištění poruchy.
  3. V případě poruchy hardware k poskytování Základní služby,poskytne Poskytovatel Uživateli nový hardware k poskytování Základníslužby a provede jeho zprovoznění v Technologickém centru NAM nejpozději do 24hodin od nahlášení poruchy.
  4. V případě poruchy služeb, které jsou funkčně závislé natechnologiích třetí strany (např. mobilní operátor), Poskytovatel provede poanalýze a zjištění problému bez prodlení nahlášení poruchy tomuto poskytovatelislužeb a bude urgovat nápravu poruchového stavu.
  5. Poskytovatel neodpovídá Uživateliza újmy způsobené:

  a) nedovoleným nebo nesprávnýmužíváním služeb;

  b) neposkytnutím služby z důvodu vad,oprav nebo výpadkem spojení;

  c) opožděnými či neúspěšně přenesenýmizprávami či daty;

  d) uvedením nesprávných údajů zestrany Uživatele;

  e) pozastavením poskytování Služeb dlečlánku X.1. Všeobecných podmínek;

  f) ukončením poskytování služby dlečlánku XI. odst. 5 Všeobecných podmínek.

    6.   Poskytování Služeb může být přerušeno:

  a) poruchou Objektové služby,Technologického centra NAM nebo hardware k poskytnutí Základní služby;

  b) přerušením provozu sítě některéhomobilního operátora nebo jiného poskytovatele přenosových služeb;

  c) v případech nezbytných oprav aúdržby, Technologického centra NAM či hardware k poskytnutí Základní služby;

  d) je-li možnost poskytovat službyomezena jinou objektivně neodvratitelnou událostí;

  e) v případech ukončeníposkytování služeb dle ustanovení článku XII. Všeobecných podmínek.

  IX. Uplatnění práv z odpovědnosti za vady poskytnuté služby

  1. Pokud službu bylo možno využít jenčástečně, anebo ji nebylo možno využít vůbec pro závadu technického neboprovozního charakteru na straně Poskytovatele, je tento povinen zajistitodstranění závady a přiměřeně snížit cenu nebo po dohodě s Uživatelem zajistit poskytnutíslužby náhradním způsobem. Toto ustanovení se netýká oprav Komunikátorů kratšíchnež kalendářní měsíc.
  2. Reklamaci na kvalitu poskytované službyje Uživatel povinen uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců odedne vadného poskytnutí služby.
  3. Poskytovatel je povinen vyřídit reklamaci na kvalitu poskytované službybez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce ode dne doručení reklamace.

  X. Pozastavení a obnoveníposkytování služeb

  1. Poskytovatel má právo pozastavit poskytování služeb, poruší-li Uživatel svou povinnosti ze smluvního vztahu s Poskytovatelem. V případě pozastavení poskytování služeb z důvoduprodlení Uživatele s placením dojde k obnovení poskytování služebneprodleně po zaplacení všech dlužných částek s příslušenstvím. Zapříslušenství pohledávek se považují i náklady Poskytovatele spojenés pozastavením a obnovením poskytování služeb.

  XI. Změna Smlouvy

  1. Změnu či ukončení Smlouvy lze učinit pouze písemně s výjimkamiuvedenými níže.
  2. Poskytovatel je oprávněn změnit Všeobecné podmínky. O jejich změně bude Uživatel předem informován na webových stránkách www.namtechnology.cz/Komunikační smlouva/Všeobecné podmínky (Poskytovatel je oprávněn změnit uvedenou webovou adresupo předchozím oznámení Uživateli).Informaci o změně též zašle Poskytovatel Uživateli na Kontakt pro obchodní oznámení,viz Příloha č. 2. Smlouvy, minimálně 15 dnů před nabytím účinnosti změny.Nesouhlasí-li Uživatel se změnou, je oprávněn změny odmítnout a Smlouvuvypovědět písemnou výpovědí doručenou Poskytovateli do 15 dnů ode dne, kdyzměna nabyla účinnosti. Výpovědní doba činí 2 měsíce. Nevyužije-li Uživatel svéhopráva Smlouvu vypovědět, má se za to, že Uživatel se změnami Všeobecnýchpodmínek souhlasí.
  3. Smlouvamůže být rozšiřována Uživatelem o další služby objednáváním dalších služeb dlečlánku II. Všeobecných podmínek, např. prostřednictvím Webové stránky Poskytovatelepostupem stanoveným v obchodních podmínkách tohoto internetového obchodu.
  4. Jednotliváslužba může být zrušena, aniž by došlo k ukončení Smlouvy, ze stranyUživatele písemným oznámením doručeným poskytovatelem poštovních služeb naadresu sídla Poskytovatele, e-mailem zaslaným na adresu info@nam.cz nebo telefonicky načísla uvedena na www.nam.cz. Služba bude zrušena od prvého dne Zúčtovacíhoobdobí následujícího po dni doručení zrušení Poskytovateli, pokud není dohodnutojinak.
  5. Službamůže být zrušena ze strany Poskytovatele z důvodu ukončení poskytováníslužeb, které jsou funkčně závislé na technologiíchtřetí strany (např. mobilní operátor). O této skutečnosti bude Uživatelinformován na Kontakt pro obchodní oznámení ihned jak se Poskytovatel tutoskutečnost dozví, minimálně však 2 měsíce předem.

  XII. Zánik Smlouvy

  1. Smlouva je uzavřena na dobuneurčitou.
  2. Kterákoli Smluvní strana jeoprávněna tuto Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou druhé Smluvnístraně.
  3. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce uvýpovědi učiněné ze strany Uživatele. Výpovědní lhůta činí 6 měsíců u výpovědiučiněné ze strany Poskytovatele. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce u výpovědiučiněné ze strany Poskytovatele v případě, že Poskytovateli bude předánavýpověď smlouvy o poskytování služeb třetích stran, bez kterých není možnéPoskytovatelem pro Uživatele zajistit poskytování služeb dle Smlouvy.
  4. Výpovědní lhůta počíná plynout dnemjejích doručení druhé Smluvní straně.
  5. Poskytovatel má dále právo poskytování služeb ukončit a Smlouvuvypovědět v případě podstatného porušení Smlouvy Uživatelem. Výpovědnílhůta činí v tomto případě 30 dní a počíná plynout dnem doručení výpovědiUživateli. Uživatel je v takovémto případě povinen uhradit Poskytovateliveškeré náklady spojené s ukončením poskytování služeb a s vymáhánímpohledávek Poskytovatele.
  6. Za podstatné porušení Smlouvy sezejména považuje:

  a) opakované neplnění povinnostíUživatele, včetně opakovaného prodlení s placením;

  b) poskytnutí nesprávných neboneúplných údajů v souvislosti se zřízením služby či uzavřením Smlouvy;

  c) jestliže Uživatel odepřePoskytovateli přístup k vypůjčenému nebo pronajatému hardware, který se nacházív prostorách Uživatele či třetích osob, které jsou ve smluvním vztahu s Uživatelem;

  d) jestliže Uživatel odepřePoskytovateli přístup k technickým zařízením a systémům Uživatele v souvislostis odstraňováním poruchy;

  e) užívání hardware pro poskytování službyv rozporu se Smlouvou nebo platnými právními předpisy.

    7.  Za opakované porušení či neplnění pro účely článku XII.6. Všeobecnýchpodmínek postačí, nastalo-li porušení či neplnění dvakrát.

    8.  Od Smlouvy lze odstoupit jenv případech stanovených zákonem. V případě odstoupení od Smlouvy siSmluvní strany nejsou povinny         vracet plnění poskytnutá před odstoupením.

    9.  Do 7 pracovních dnů po ukončení Smlouvy, ať k němu došlo nazákladě jakéhokoli důvodu je Uživatel povinen vrátit hardware                       k poskytováníZákladní služby do sídla Poskytovatele.

   10. Ukončení Smlouvy se nedotýká práv apovinností smluvních stran, které mají dle ujednání smluvních stran či dle svépovahy trvat i po         jejím skončení; to platí zejména pro povinnost Uživatelezaplatit cenu služeb a další poplatky a povinnost mlčenlivosti a ochrany údajů.

  XIII. Doručování

  1. Jakékoli oznámení, návrhy či jinásdělení a informace, jež mají být učiněna podle Smlouvy nebo v souvislostis ní, budou odeslány na Kontakty pro obchodní sdělení, které jsou uvedenyv Příloze č. 2 Smlouvy.
  2. Výpověď Smlouvy či odstoupení odSmlouvy musí být učiněno výhradně písemnou formou.

  XIV. Ochrana informací a osobních údajů

  1. Každá smluvní strana se zavazuje zachovávat mlčenlivost oveškerých skutečnostech týkajících se druhé smluvní strany (zejména technickýchparametrů a nastavení služeb), smluvního vztahu založeného Smlouvou čiposkytování služeb.
  2. Pokud budou v souvislosti se Smlouvou předány jednou smluvnístranou druhé smluvní straně osobní údaje, zavazuje se smluvní strana, která jejejich příjemcem, používat tyto osobní údaje nebo předávat je třetím osobám(pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak) jen pro účely plnění Smlouvy,k plnění povinností uložených jí právním předpisem nebo na jeho základě nebo kochraně svých oprávněných zájmů, uchovávat je jen k tomu potřebnou dobu a potéje vymazat.
  3. Uživatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropskéhoparlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti sezpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice95/46/ES, pokud jde o osobní údaje klientů a zaměstnanců Uživatele nebo dalšíchosob, které mají vztah k Uživateli. Uživatel je tedy ve vztahu k těmto osobnímúdajům povinen plnit veškeré povinnosti stanovené pro správce právními předpisy(tedy včetně Nařízení). Uživatel však není v postavení správce, pokud jde oosobní údaje identifikující Uživatele jako stranu smlouvy s Poskytovatelem,kontaktní údaje Uživatele, údaje o druhu poskytovaných služeb, platební údaje aplatební historii Uživatele. Ve vztahu k těmto údajům je správcem Poskytovatel,protože určil účely a prostředky zpracování osobních údajů.
  4. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na www.nam.cz/gdpr/.

  XV. Ostatní ustanovení

  1. Právnívztahy ze Smlouvy vzniklé se řídí právním řádem České republiky.K rozhodování sporů je oprávněn místně příslušný soud určený dle sídla Poskytovatele.
  
  Děkujeme k přihlášení odběru novinek
  Něco se nepovedlo, kontaktujte nás

  Košík obsahuje nepovolené položky

  Zobrazit košík

  Zboží bylo přidáno do porovnání

  Prosím čekejte...
  Objednávku nelze dokončit, zkuste to prosím později